ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

"Հաշվապահության և ֆինանսական կառավարման" ուսումնական կենտրոնը ստեղծվել է որպես հիմնադրամ, որը կոչված է բարձրացնելու առանձին անհատների և խմբերի մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների մակարդակը, մասնավորապես ֆինանսների, հաշվապահական և հարկային հաշվառման, ֆինանսական կառավարման, իրավական և այլ հարցերի ոլորտներում կրթական, խորհրդատվական, տեղեկատվական ծրագրերի իրականացման միջոցով` առանձնակի օժանդակություն տրամադրելով մեր հասարակության առավել խոցելի շերտերի ներկայացուցիչներին:

Մասնավորապես, Կենտրոնի կողմից իրականացվում է զեղչային քաղաքականություն սոցիալապես անապահով այնպիսի խավերի համար, ինչպիսիք են զոհված ազատամարտիկների, ծնողազուրկ, հաշմանդամ, կարիքավոր ընտանիքների ներկայացուցիչները:

Կենտրոնը նպատակ ունի նաև նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր բիզնեսի զարգացմանը` առանձնահատուկ ուսուցողական, տեղեկատվական և խորհրդատվական ծրագրերի մշակման միջոցով, հատկապես այս բնագավառի անհատ տնտեսվարողների կամ ձեռնարկությունների համար:

ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Կենտրոնի նպատակներն են`

  1. կազմակերպել և իրականացնել ուսումնական և խորհրդատվական ամենաբազմազան ծրագրեր` դասընթացներ, աշխատանքային հանդիպումներ, կլոր սեղաններ ֆինանսական, իրավատնտեսական, հարկային, մաքսային և այլ հարակից բնագավառներում, տարբեր խմբերի և անհատների գործնական և ուսուցողական կարիքներից ելնելով,
  2. տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն անհատ մասնագետներին և կազմակերպություններին վերոհիշյալ բնագավառներում,
  3. Ստեղծել, հավաքագրել և տրամադրել բազմաբնույթ մասնագիտական տեղեկատվական ռեսուրսներ և գործնականում օգտակար ծրագրային գործիքներ, այդ թվում նաև` էլեկտրոնային տարբերակներով,
  4. մշտապես ընդլայնել և կատարելագործել կենտրոնի դասախոսական և խորհրդատվական անձնակազմը` ապահովելով բարձր մակարդակի, որակի ուսուցում և խորհրդատվական ծառայություններ,
  5. ապահովել հարմարավետ և ժամանակակից տեխնիկական պայմաններ կենտրոնի ծառայություններից օգտվող բոլոր անհատների համար,
  6. մշտապես կատարելագործել ուսուցման և վերապատրաստման մեթոդներն ու եղանակները` կիրառելով միջազգային լավագույն փորձն ու նորամուծությունները:


Գլխավոր էջ | Մեր մասին Հետադարձ կապ

AFM Training Centre.am